تو نیستی که ببینی ...

چه کردی ترک شیرازی ...
نویسنده : سپهر - ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٢٧

حافظ شیرازی :
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را ...
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را ...

صائب تبریزی :
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را ...
به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را ...
هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد ...
نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را ...

شهریار :
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را ...
به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را ...
هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد ...
نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را ...
سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند ...
نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دل ها را ...

مهدی معدنیان :
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را ...
به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را ...؟؟؟
هر آن کو می برد دل را مقامی ارجمند دارد ...
به خال هندویش بخشم دل و دین و دو دنیا را ...
روا نبود بر او بخشند سمرقند و بخارا را ...
سر و دست و تن و پا را ، تمام روح و اجزا را ...


comment هرچه می خواهد دل تنگت بگو ... ()